Laatste herinnering inschrijvingsaanvraag, nieuwe werkingsjaar en verduidelijking beleid 

Beste ouders, lieve gymnasten,

Onze club bestaat bijna 55 jaar! Ons motto is en blijft: plezier, ontspanning en sport voor een breed publiek (kinderen en volwassenen). Ontspanning en sport gaan bij ons hand in hand. Recreatie en de eerste wedstrijdervaringen komen bij ons op de eerste plaats. Daarvoor zetten wij ons in, week op week, dag op dag. Dit motto blijft onze richtlijn en is ons kompas.  

 

Vergat je je inschrijvingsaanvraag niet? Ben jij klaar, of is je kind klaar voor een fantastisch turnjaar…? 

Tot onze tevredenheid hebben het overgrote deel van de bestaande leden en hebben diverse nieuwe leden zich reeds ingeschreven. De inschrijfperiode loopt reeds sinds 20 april (voorinschrijvingen) en daaraan hebben wij nog een aantal maal herinnerd vanaf 23 april. 

Met dit schrijven herinnert het bestuur dan ook graag een laatste maal aan deinschrijvingen om de laatsten onder ons een zetje te geven. Het nieuwe jaar komt er immers reeds bijna aan ! Wij zijn er bijna klaar voor. Het bestuur heeft er zin in. Zeer vele kinderen, ouders en volwassenen ook. Vergeet je inschrijvingsaanvraag niet te doen. Sluit je bij ons aan!

Recreatieturnen en de eerste wedstrijdervaringen versus (hoogwaardige) competitie? 

Ieder jaar bemerken wij ook het spanningsveld tussen recreatie en eerste wedstrijdervaringen enerzijds en de hoogwaardige competitie anderzijds. Dat is al talrijke jaren zo. Ook bij andere clubs en in andere sporten bemerken wij dit. Een jaarlijks terugkerende vraag is dan ook of we zo’n specifieke competitie niet volledig moeten beginnen uitbouwen binnen onze club? 

Een eerste zaak is dat er reeds een evenwichtig basisaanbod is vanuit de club: zowel recreatie als basisniveau wedstrijdturnen zijn al voorradig (zie verder voor het overzicht aan groepen).

Mogelijks vernam u dat sommige ouders dit jaar een volwaardige tak van hoogwaardige competitie willen uitbouwen. Dat is hun goed recht uiteraard en geeft blijk van engagement.  

Deze ouders zouden daarvoor echter de club zelf willen reorganiseren, bvb qua bestuur, waarbij ook een gedeeltelijke verschuiving van middelen naar high-level competitie zou moeten gaan vanuit recreatieniveau (lidgelden, inzet trainers, etc…). Jarenlange ervaring vertelt ons dat dit een aantal ernstige nadelen zou meebrengen. Wij dienen rekening te houden met het grootste deel van de leden en met de middelen die deze ouders ons geven. Dat zijn wij verschuldigd aan al onze leden. De middelen van onze club zijn nu eenmaal beperkt. Zij dienen dan ook zorgvuldig en evenwichtig gespreid te worden. Zij moeten ook toekomen aan de grootste meerderheid die inlegt (recreanten en basisniveau wedstrijden).

Die ouders die competitieturnen op hoog niveau willen uitbouwen kunnen uiteraard zelf de nodige initiatieven ontwikkelen en dit naast turnclub Sint-Paulus. 


Basisvisie: recreatieturnen en de eerste wedstrijdervaringen? Graag bij ons ! Hoogwaardige competitie begeleiden wij graag op zoek naar een andere club.

Dat was voor het bestuur ook het moment om de werking van de club grondig onder de loep te nemen en het jaarlijks pijnpunt aan te pakken. We willen dan ook graag naar u als ouder en als gymnast in onze club de visie verduidelijken. Wij hopen van harte dat u deze visie deelt (zie verder). Onze club behoudt dan ook haar basisrichtlijn en kompas dat doorheen vele jaren is tot stand gekomen: de inbreng en middelen (lidgelden, energie, trainers,…) die door de overgrote meerderheid der leden wordt ingezet, verdient ook toe te komen aan dit brede deel van de leden. 

Onze voornaamste zorg zijn de recreanten en beginnende wedstrijdgroepen. Het bestuur kan een onevenredig groot deel van de middelen niet verschuiven en besteden aan een specifieke tak van hoogwaardige competitie (de B- en C-groep). Dat is een beleidskeuze. Dat blijkt ook al jarenlang uit onze basismissie: het evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen en plezierbeleving staat centraal. 

Wij willen als club ook onze grenzen erkennen en duidelijk maken. 

Na vele vergaderingen, contacten en bemiddelingssessies met ouders van die hoogste competitiegroep, waaronder de ouders die het specifieke initiatief hebben opgericht, hebben wij het beste onthouden. Dit gaf ons ook de kans om ons beleid te hernemen en te preciseren. Wij wensen de sterkte van onze club als brede club te behouden en hetgeen is opgebouwd verder uit te bouwen in de brede zin. Niet zonder reden ligt ons lidgeld onder dat van het Vlaamse gemiddelde (ondanks de stijgingen) !

Niet alles was helaas oplosbaar. Het bestuur nam dan ook de beslissing om een trainerscontract bij hoogwaardige competitie niet te verlengen, met het spijtige gevolg dat een beperkt aantal trainers niet langer hun engagement in de club wilden bevestigen. Naast het feit dat voor bepaalde niveaugroepen geen trainers meer beschikbaar zijn, werd ook duidelijk dat op aanraden van die trainers er geen inschrijvingen gebeurden voor deze groepen. Geen gymnasten en geen trainers bij de hoogwaardige competitie, dat is voor ons een duidelijk signaal. Wij danken hen en nemen dankbaar afscheid van hen. Iedereen heeft de vrijheid van keuze. Het recht op vereniging met een ander beleid en andere basisprincipes staat open voor iedereen.

Van onze zijde blijven we werken aan vlottere communicatie, meer informatie over de persoonlijke groei van je kind en/of clubwerking, een iets minder lang durend turnfeest (en wie-is-wie binnen de club.  


Overzicht van onze visie – verduidelijking en wegwijs

In het belang van onze club herinneren wij vanuit het bestuur dan ook het jarenlange beleid. Daarbij hebben we rekening gehouden met onze basisprincipes, maar ook met vele andere zaken (hoogte van lidgelden beheersen, inzet van beschikbare trainers, terugvloei lidgelden naar diegenen die bijdragen, een evenwicht tussen recreatie en wedstrijd met focus op plezier, etc…): 

· Recreatieturnen /  initiële wedstrijdervaring / deelname basiscompetitiewedstrijden en voorbereiding op competitieturnen voor wie dat wenst: deze niveaus blijven we bij voorrang aanbieden binnen Turnclub Sint Paulus vzw, en dit op onze vaste locaties Haaltert en Denderhoutem. Dit met het reeds vooropgestelde uurrooster onder begeleiding van de vertrouwde trainers. Een uitgebreide info per groep, kan je op de website terugvinden. 

o   Kleuters en alle GymStars (geen deelname aan wedstrijden)

o   D mini, D niveau, D maxi, acro (wel deelname recreawedstrijden)

o   Voorbereidende en I niveau (wel deelname competitiewedstrijden)

o   Volwassenen


Visie: gymnasten van kleuter tot tiener, puber en jongere, en ook kwetsbare kinderen die onze sport anders niet zouden ontdekken, blijven wij een wekelijkse sportieve ontspanning aanbieden. Wij laten hen genieten door gemotiveerde trainers, met de nadruk op beweging, persoonlijke groei en ontspanning/vriendschap. We willen de jonge gymnasten die een hoger doel stellen begeleiden en een juiste voorbereiding geven op competitie-turnen. 

·         Specifiek voor wat betreft hoogwaardige competitie: dit niveau zullen we zelf niet langer aanbieden. Zoals vele andere turnclubs blijft bij ons de focus op sportieve ontspanning. Wij hopen op uw begrip. Wij wensen die leden die hogerop willen ook alle succes toe! We zullen uiteraard begeleiden waar mogelijk: doorverwijzen, en indien mogelijk externe clubs en talentenjagers uitnodigen om onze allerhoogste talenten de juiste kansen te geven…. Het talent van uw kind zal dus zeker niet verloren gaan! 


We hebben in het verleden al meerdere succesvolle startende gymnasten zien groeien tot topsportcontracten. Wij zijn er zeer trots op dat de basis van hun passie voor turnen bij Turnclub Sint Paulus vzw werd gewekt en zijn heel fier op hen. 


Belangrijk: Praktisch: aanvraag tot inschrijven = tijdig doen aub; inschrijvingsaanvraag betekent natuurlijk bevestiging van waar wij voor staan!

Nog even verduidelijken : goede afspraken maken goede vrienden!

·         De inschrijvingsperiode voor de nog bestaande groepen loopt nog uiterlijk tot 9 augustus (uiterste inschrijfdatum) (ter info: dat is dus voor het einde van de turnstage); 
·         Voor de late inschrijvers moeten wij helaas een voorbehoud maken; wij dienen immers nog trainers te kunnen vinden; 
·         Wie voor deze brief al ingeschreven was, blijft uiteraard ingeschreven (welkom!); 
·         Inschrijven betekent onderschrijving van statuten, intern reglement, visie en missie, en ons beleid; inschrijven bij onze club is aansluiten bij waar wij voor staanals club; het bestuur behoudt het recht om aanvragen tot inschrijving te weigeren of leden uit te sluiten; 
·         Voor het zeer beperkt aantal leden dat toch een aanvraag tot inschrijving zou ingediend hebben voor groepen B en C (de meesten deden geen aanvraag bij ons weten): u kan uw lidgeld terugkrijgen op eerste verzoek. Dit dient u per e-mail te richten, uiterlijk binnen de twee weken vanaf datum van dit schrijven, gezien wij de start van het werkjaar moeten kunnen plannen met een budget en trainers moeten kunnen inschakelen);

Start van het jaar ! We branden van verlangen om jullie te verwelkomen !

Bij de start van het nieuwe turnjaar nodigen wij jullie uit om samen met jullie dochter/zoon de trainer, het bestuur en de werking beter te leren kennen. 

De nieuwe coördinatoren zullen er dan ook zeker bij zijn om u persoonlijk te woord te staan.

De vele steunbetuigingen die we reeds ontvingen doen ons enorm deugd! Dank u wel !

We danken alvast jullie allen om het vertrouwen in onze club. Wij kijken alvast uit naar de start in september en hopen dat jouw kind ook al staat te popelen om de turnvloer terug te betreden. 

Mede namens vele bestaande en nieuwe trainers en coördinatoren 


Het bestuur 

Kathleen Bockstal – Voorzitter                               
Sabrina De Weghe – Secretaris                                       
Carolien Bauwens – Penningmeester

08

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *